• MR, oudercommissies, leerlingenraad

MR, oudercommissies, leerlingenraad

Binnen de school is er een medezeggenraadsraad actief, zijn er twee zeer betrokken en actieve oudercommissies (oudercommissie vwo/havo en oudercommissie mavo/bgl) en een enthousiaste leerlingenraad.
Leden van de MR Oudenbosch hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Markland College.

De medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben, is binnen het onderwijs het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden. Ze geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben, denken mee over het schoolplan, het schoolfonds, het personeelsbeleid, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties.
De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij schoolbestuur en directie.                                   
De MR Oudenbosch is als volgt samengesteld:
zes personeelsleden
drie leerlingen
drie ouders/verzorgers

GMR

De medezeggenschapsraad van het Markland College Oudenbosch en de medezeggenschapsraad van het Markland College Zevenbergen maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College.
De GMR houdt zich bezig met de rechtspositie van personeel en de centrale kaders voor beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden. 

De GMR is als volgt samengesteld:
twee personeelsleden van het Markland College Oudenbosch
één personeelslid van het Markland College Zevenbergen
één personeelslid van de centrale ondersteuning 
één ouder/verzorger van het Markland College Oudenbosch
één ouder/verzorger van het Markland College Zevenbergen
één leerling van het Markland College Oudenbosch
één leerling van het Markland College Zevenbergen
 
Oudercommissies
Op onze school hebben we twee zeer betrokken en enthousiaste oudercommissies: de oudercommissie vwo/havo en de oudercommissie mavo/beroepsgerichte leerwegen.
Er worden regelmatig vergaderingen gehouden waarbij ook de directeur en/of een teamleider aanwezig is en de leden van de commissies verrichten hand- en spandiensten bij tal van activiteiten zoals bij de open dag, diploma-uitreikingen, de versieringen op school in de decembermaand, enzovoort.
> Vergaderingen, thema-avond, filmavond in 2016-2017

Oudercommissie vwo/havo
Voorzitter: Marianne Onnink-Bodenstaff 
Secretaris: Lieselotte Bolder–Schrijver 
Penningmeester: Christianne Lepoeter 

Oudercommissie mavo/beroepsgerichte leerwegen
Voorzitter: Ingrid Buinsters - Kuijten 
Secretaris: Saskia van den Broeke 
Penningmeester: Marijke Heijens–Kommers 

E-mailadres oudercommissies: ocmlcoudenbosch@markland.nl

Leerlingenraad
In de leerlingenraad vwo/havo van het Markland College Oudenbosch zitten leerlingen die zich in willen zetten voor diverse activiteiten. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de leerlingenraad, die begeleid wordt door docente mevrouw Grootenboer, regelmatig aan bij directievergaderingen om zaken die leven onder de leerlingen, te bespreken. 
(Heb jij een idee, tip of top? Neem dan contact op met de leerlingenraad vwo/havo!)