• Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Markland Oudenbosch vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor een aantal van deze activiteiten en bestemmingen. Elk gevraagd bedrag is vrijwillig.

Toelating tot de school, het onderwijs of examens wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan bij of krachtens de wet geregelde bijdrage.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Het doel van deze wet is om ervoor te zorgen, dat alle leerlingen mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.


Scholen kunnen ouders wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald.

De wetswijziging gaat over categorie IV: activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag. Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag, waaronder:
• excursies;
• introductiekamp;
• bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining;
• langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs.

De betaling van de ouderbijdrage per activiteit is voorafgaand aan deze activiteit. In het geval van onvoldoende financiering (< 90% betalingsbereidheid bij ouders) behoudt de school zich het recht voor om de betreffende activiteit te annuleren. Dat geldt bijvoorbeeld voor excursies en meerdaagse reizen.