• Open oor voor klachten

Open oor voor klachten

Het Markland Oudenbosch gaat zorgvuldig om met klachten van leerlingen, ouders en personeel.
Wanneer leerlingen nare ervaringen hebben op het gebied van agressie of geweld, kunnen zij aankloppen bij de mentor of elk ander personeelslid van de school. Meestal komen partijen er samen wel uit.

Wanneer dit niet zo is, worden de achtereenvolgende stappen gezet:


  • De directie van de school zoekt samen met de betrokkenen naar een oplossing.
  • De klager kan het probleem bespreken met de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon.
  • Als interne contactpersonen zijn aangesteld mevr. R.F. de Fretes en dhr. R.F.M. Berkers, Markland College Oudenbosch, tel. 0165-390390.
  • De interne vertrouwenspersoon informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de interne contactpersoon de klager naar de externe vertrouwenspersoon. Men kan dan in contact treden met de Arbo-Unie, postbus 44094, 3006 HB Rotterdam, tel. 088-2726160.
  • De externe vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost.
  • Indien dit niet het geval is, kan de externe vertrouwenspersoon de klager begeleiden bij het indienen van een klacht.
Het bevoegd gezag heeft zijn scholen aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, tel. 030- 2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.

In het geval van seksuele intimidatie, wordt de vertrouwensinspecteur ingelicht en de externe vertrouwenspersoon van de GGD ingeschakeld.

Adressen:
GGD West-Brabant, Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5282000, vertrouwensinspecteur: tel. 0900-1113111.

Conform de regeling 'Melden vermoeden van een misstand sector VO' (klokkenluidersregeling VO) heeft de school voor medewerkers, leerlingen en ouders ook haar eigen vertrouwenspersoon: mevr. J.Godschalk, tel. 0168-331080