• Veilige school
  • Veilige school

Veilige school

Het Markland Oudenbosch wil een school zijn waar leerlingen en medewerkers zich veilig weten. Om alle leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te kunnen bieden, waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels vastgesteld en wordt erop toegezien dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Convenant Schoolveiligheid
Maandag 11 september 2017 is het vernieuwde Convenant Schoolveiligheid ondertekend door de burgemeesters van Halderberge en Moerdijk, het Openbaar Ministerie, het Markland College en de politie.
In dit convenant staan afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen de verschillende partijen. Het gaat om de veiligheid rond de school, op het schoolplein, het schoolgebouw, de sfeer, omgangsvormen en de zorg voor leerlingen. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen, zijn de scholen hiervoor als eerste verantwoordelijk. De scholen staan hier echter niet alleen in. De scholen en de partners (gemeenten, politie Zeeland-West-Brabant en OM) zijn gezamenlijk van mening dat een schoolveiligheidsplan bijdraagt aan het bereiken van een prettige en veilige leer- en werkomgeving.

> Convenant Schoolveiligheid

Wijkagent
Het veiligheidsprotocol past in een reeks activiteiten, die onze school reeds heeft gerealiseerd, zoals: het geven van Kanjertraining aan de brugklassers en de inzet van het ondersteuningsteam. Bovendien wordt er samengewerkt met de wijkagent, waardoor onveilige situaties en gebeurtenissen in en rondom de school met de politie gedeeld worden, waardoor er adequate maatregelen getroffen kunnen worden.

Regels en richtlijnen
Om alle leerlingen en medewerkers van het Markland College een gestructureerde en veilige omgeving te kunnen bieden, waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we ook duidelijke regels opgesteld.
Op het leerlingen-, ouder- en personeelsportaal van de school staan de documenten betreffende het leerlingenstatuut en de specifieke regels die gelden in de leshuizen en schoolterreinen.

Antipestprotocol
We accepteren niet dat leerlingen elkaar uitschelden of pesten. Als we dat merken, treden we daar streng tegen op. Aan de ouders/verzorgers vragen we, wanneer hun kind wordt gepest, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de mentor, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Ook van onze medewerkers verwachten we dat ze zich respectvol gedragen t.o.v. elkaar en onze leerlingen.

Meldpunt pesten
Pesten is niet cool, dat weten we allemaal.
Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen in een veilige en leuke omgeving kan leren.
Leerlingen en ouders kunnen via het e-mailadres n.verkaik@markland.nl eventueel pestgedrag melden.

Incidentenregistratie
Incidenten worden door de teamleiders digitaal geregistreerd in het leerlingen-administratiesysteem van onze school. In en om de schoolgebouwen staan camera's.

Veilig Honk
Ter bevordering van de veiligheid op weg naar en van school is door de gemeente Halderberge, Curio prinsentuin en onze school het project Veilig Honk opgezet. Leerlingen van buiten Oudenbosch kunnen tijdens hun fietstocht naar en van school met problemen terecht bij mensen die langs de fietsroute wonen.
De huizen waar leerlingen aan kunnen bellen zijn aan de buitenkant herkenbaar aan het bordje Veilig Honk.

> De Veilig Honk adressen in de gemeenten Halderberge, Rucphen, Etten-Leur en Moerdijk.

Veiligheidsbeleving
Elk schooljaar wordt een enquête afgenomen onder leerlingen en ouders om onder meer na te gaan hoe de leeromgeving wordt ervaren. Uit het onderzoek onder onze derdejaars in het schooljaar 2018-2019 komen de volgende mooie cijfers:

Schoolklimaat: 7,2
Veiligheid: 9,1

Voorlichting
Elk schooljaar wordt er deelgenomen aan Moondog, een voorlichtingsprogramma van de NS bestemd voor jongeren van vanaf 14 jaar. Verder neemt onze school onder meer deel aan de verlichtingsactie van VVN afdeling Halderberge en de gemeente om het belang van opvallen in het verkeer onder de aandacht te brengen en staat elk schooljaar een interactieve voorstelling over de risico’s van drank- en drugsgebruik en het ontdekken van de eigen grenzen, opkomen voor jezelf en de druk van buitenaf, op het onderwijsprogramma. Deze voorstelling wordt de leerlingen aangeboden door de gemeente Halderberge.
Voor ouders wordt er onder meer i.s.m. Novadic Kentron een informatieavond gehouden over verslaving aan alcohol, drugs en games. Om onze leerlingen te leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan, bieden we alle brugklassers de kanjertraining aan.