• Ondersteuning

Ondersteuning

Een gedegen leerlingbegeleiding is belangrijk bij de ontwikkeling van onze leerlingen. 
Onze leerlingbegeleiding kenmerkt zich door teamwork en een persoonlijke en professionele benadering.
We willen als school ondersteuning bieden aan leerlingen en hen begeleiden naar zelfstandig studiegedrag. Daarbij is de leerling in toenemende mate verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces en leerresultaten.
We hebben de plicht om de leerling zodanig te begeleiden dat zij naar vermogen het maximale presteren. Daarom wordt de begeleiding van onze leerling zorgvuldig vastgelegd in een (digitaal) leerlingdossier. We maken hierbij gebruik van het zorgvierkant.

Toelating
Omdat het Markland College een school is voor regulier onderwijs kan de school niet altijd alle benodigde ondersteuning bieden. Dit betekent dat wij leerlingen met ernstige leerstoornissen of gedragsproblemen niet kunnen toelaten, omdat wij niet in staat zijn hen de juiste deskundige hulp te bieden. 
Wanneer een leerling met een leerstoornis of gedragsproblematiek wordt aangemeld zal de toelatingscommissie, na zorgvuldig overleg met het ondersteuningsteam, beslissen of de leerling kan worden toegelaten.

Basisondersteuning
Onze leerlingbegeleiding is gekoppeld aan teams en iedere leerling heeft gedurende een jaar een eigen mentor uit dat team.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. 
De begeleiding van de mentor richt zich op zowel de leerprestaties als het welbevinden van de leerling.
Wanneer blijkt dat leerlingen problemen hebben waardoor de leerresultaten van de leerling niet overeenkomen met de capaciteiten die de leerling heeft, dan wordt dit besproken in het team. 
Het team kan tot de conclusie komen dat de betreffende leerling extra ondersteuning nodig heeft.
 
Het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam van het Markland College Oudenbosch heeft alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in beeld.
Het ondersteuningsteam kan meer specialistisch hulp bieden aan leerlingen met leerbelemmeringen en sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen.
Het ondersteuningsteam komt regelmatig voor overleg bij elkaar.

Verzuimbeleid
Het Markland College heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Wij streven er als school naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren zodat zij hun talenten kunnen benutten.
Daarom hanteren we een vernieuwde werkwijze rondom ziekteverzuim, waarbij onze school en de arts JGZ van de GGD West-Brabant nauw samenwerken. Wij noemen dit het M@zl-project.

De werkwijze
Bij langdurig of frequent ziekteverzuim gaan we met ouders en leerling in gesprek. Het doel van dit gesprek is het optimaliseren van de zorg rondom de leerling, zodat hij/zij zo snel en goed mogelijk weer terug naar school kan. Indien de school het wenselijk vindt om, naar aanleiding van dit gesprek, advies te vragen aan de arts Jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Brabant, volgt op korte termijn een uitnodiging aan de ouders om samen met hun zoon/dochter naar de GGD West-Brabant te komen voor een consult bij de arts Jeugdgezondheidszorg.

Wat doet de arts Jeugdgezondheidszorg?
De arts bespreekt de gezondheidsklachten en redenen van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De arts heeft zo nodig contact met behandelaars. De arts adviseert over deelname aan het lesprogramma en zo nodig over gewenste aanpassingen. Tevens biedt de arts handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname.
Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de arts inhoudelijke informatie alleen na toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
Wanneer ouders en/of de leerling na uitnodiging van de GGD West-Brabant niet verschijnen op het consult bij de arts Jeugdgezondheidszorg, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaar. Deze gaat met hen in gesprek vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het handhaven van de leerplichtwet en voor het houden van toezicht op het schoolverzuim.

Zorg voor Jeugd
Onze school is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.
Dit systeem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren.
Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.
Binnen onze organisatie kan het zorgteam zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd.
In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen.
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
In het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. (SWV ROOS VO) werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Op de site van het samenwerkingsverband vindt u alles wat u maar wil weten over passend onderwijs en ons samenwerkingsverband.