• Klassieke talen

Klassieke talen

Het gymnasium is de klassieke pijler van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Geen gymnasium zonder Latijn en/of Grieks, de oudste studiedomeinen van Europa.

In het vak Latijn komen in de onderbouw de volgende onderdelen aan bod:
  • teksten
  • woordenschat
  • spraakkunst
  • antieke cultuur

De teksten die de eerste leerjaren worden gelezen, zijn sterk vereenvoudigd. Naarmate de taalkennis toeneemt, worden de teksten geleidelijk aan wat moeilijker.Een tekst lezen en begrijpen is onmogelijk zonder de kennis van woordenschat. Dat is zo voor alle moderne talen, maar ook voor Latijn en Grieks. In de eerste jaren wordt de woordenschat geleerd (de meest voorkomende Latijnse en Griekse woorden), terwijl in de hogere jaren het geleerde vocabularium hoofdzakelijk wordt herhaald.

Het leren van woordenschat gebeurt met het oog op tekstbegrip. Wanneer het basisvocabularium goed wordt beheerst, maakt dat de lectuur een stuk gemakkelijker. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan woordvorming en aan de verwantschap van het Latijnse en Griekse vocabularium met woorden in moderne talen.

Spraakkunst
Een opeenvolging van woorden levert een begrijpelijke mededeling op, als er tussen die woorden ook een logische samenhang is. Daarvoor zorgt de spraakkunst, het geheel van regels die een taal haar structuur geven. Daarnaast draagt de kennis van de spraakkunst bij tot een vlotter tekstbegrip.

Tijdens de lessen leer je ook nadenken over de opbouw van een taal. De kennis en vaardigheden die je daarbij krijgt, zijn ook bruikbaar bij het leren van andere talen.

Antieke cultuur
In de lessen Latijn nemen taal en teksten een belangrijke plaats in, maar wordt er ook aandacht besteed aan de Griekse en Romeinse leefwereld. Zo krijgt de gymnasiast een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de oude geschiedenis, leert hij/zij de grote politieke figuren kennen, komen de verschillende kunstvormen aan bod, worden de opvattingen, normen en waarden van de Grieken en de Romeinen behandeld, verneemt hij/zij heel wat over het dagelijks leven in de oudheid…