• Begaafdheid en talentontwikkeling

Begaafdheid en talentontwikkeling

Begaafdheid en talentontwikkeling op het Markland College Oudenbosch

Zoals vermeld in ons schoolplan doet ons onderwijs recht aan verschillen tussen leerlingen:

“We zetten in op maatwerk. Leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben en een individueel onderwijstraject moeten volgen, krijgen die. Er is een begaafdheidsprofiel met aandacht voor talentontwikkeling.”

Bij deze ‘toptalenten’ gaat het niet alleen om zeer intelligente leerlingen, het gaat ook om leerlingen die het vermogen hebben om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden, bijvoorbeeld creativiteit, vakmanschap of ondernemerschap. Dat vermogen is niet altijd aangeboren. Het kan ook ontstaan door oefening en doorzettingsvermogen. Toptalenten zijn niet per se hoogbegaafd, andersom: hoogbegaafden presteren niet per se excellent.

Hoogbegaafdheid

Aandacht voor hoogbegaafdheid is nodig. Onderzoek laat zien dat op landelijke schaal zo’n 10 tot 20 procent van de leer­lingen meer uitdaging aankan dan ze nu ervaart. Per klas zijn er dus drie tot vijf leerlingen die meer aankunnen. Hoogbegaafde leerlingen maken vaak deel uit van deze groep. Zij verdienen net als alle andere leerlingen onderwijs, afgestemd op hun specifieke leer- en zorgbehoeftes.

Talentontwikkeling

De uitdaging voor het onderwijs is om op elk niveau, in het basisonderwijs en op vmbo, havo en vwo, talenten te ontdekken en leerlingen te helpen om die te blijven ontwikkelen. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor leerlingen zelf. Het maakt leren leuk en vergroot de kans op succes. Succes ervaren is weer een enorme stimulans om verder te leren en uiteindelijk je onderwijsloopbaan zo succesvol mogelijk af te ronden. Omgekeerd is de kans groot dat een gebrek aan uitdaging demotiveert en uitein­delijk kan leiden tot onderpresteren en uitval.

Onze hoogbegaafde leerlingen krijgen wij in beeld op grond van informatie vanuit de basisschool en doordat wij alle brugklasleerlingen mavo/havo, havo/vwo en vwo, in samenwerking met het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) Nijmegen , screenen m.b.v. de IST-test.

Onze hoogbegaafde leerlingen dagen wij uit door ons onderwijsaanbod:

  • Keuzetijd waarbij leerlingen gedurende meerdere lesuren per week aan hun talenten kunnen werken (bijv. robotica, graffiti, muziek en sportland);
  • Versterkt talenonderwijs met Cambridge Engels, Anglia, Delf Frans en Spaans;
  • Een vwo+-klas voor leerlingen met een vwo-advies, waarin o.a. verrijkingsprojecten aangeboden worden (deze verrijkingsprojecten kunnen evt. ook aan leerlingen uit andere klassen aangeboden worden);
  • Gymnasium met Latijn en Grieks;
  • Vakoverstijgend projectonderwijs met voor havo- en vwo-leerlingen met een bèta technische aanleg en belangstelling het Technasium met het vak onderzoek & ontwerpen (o&o);
  • Vakoverstijgend projectonderwijs met voor havo- en vwo-leerlingen met een meer talige, maatschappelijke of culturele aanleg en belangstelling het vak taal, maatschappij & cultuur (TMC);
  • Digitalisering van het onderwijs m.b.v. tablets; ICT is een uitstekend hulpmiddel om maatwerk te kunnen bieden.
  • Differentiatie in het onderwijsaanbod met daarbij een tweejarige brugklas, waardoor leerlingen langer de kans krijgen om hun talenten te laten zien.
  • Waar mogelijk en gewenst kunnen leerlingen vakken op een hoger niveau volgen.
Onze (hoog)begaafde leerlingen die, op grond van de IST-test, hieraan behoefte hebben of als zodanig geïndiceerd zijn, ondersteunen wij met een ondersteuningsprogramma door speciale coaches, dat zich richt op faalangstreductie, sociale vaardigheden en executieve functies. Dit gebeurt in samenwerking met ons ondersteuningsteam.

We proberen het beste te halen uit alle leerlingen en dus ook het beste uit de beste leerlingen.