• Update 6 oktober m.b.t. het coronavirus

Update 6 oktober m.b.t. het coronavirus

Graag communiceren wij alle ouders, leerlingen en bezoekers over hoe het Markland College Oudenbosch met de beschikbare informatie omgaat en welke eventuele maatregelen genomen zullen worden.

Update 6 oktober (Bron: Stichting Markland College)

Mondkapjes in het VO en Stichting Markland College

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober landelijk een dringend advies om, buiten de les, mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties, waar de 1,5 meter tussen leerling en volwassen in het schoolgebouw niet te waarborgen is, zoals in de gangen, de hal en de aula’s. In klassikale lessituaties, waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo, waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Binnen onze school zullen we dit dringende advies van de overheid en de VO-raad opvolgen. Dit betekent, dat we vanaf woensdag 7 oktober verwachten, dat leerlingen, medewerkers en bezoekers buiten de les mondkapjes dragen. De scholen van Stichting Markland College bieden onze leerlingen eenmalig een mondkapje aan.

Wij rekenen erop, dat iedereen hierna zelf zorgt voor het in bezit hebben en het gebruiken van een mondkapje. Mocht er een dringende reden zijn waarom een leerling geen mondkapje kan dragen, dan kan dit met de mentor besproken worden. Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.Update 21 augustus (Bron: Markland College Oudenbosch)
We staan te trappelen om te mogen beginnen met het schooljaar 2020-2021! Vorig schooljaar werd door het uitbreken van de COVID-19-pandemie een heel bijzondere periode. Ook nu wordt het maatschappelijk leven, waaronder het onderwijs, behoorlijk beïnvloed door de voorgeschreven maatregelen. Desondanks zijn we er klaar voor om uw zoon/dochter te ontvangen en de lessen op te starten.

Uiteraard hebben we als school ervoor gezorgd, dat we voldoen aan de door de regering opgelegde eisen. Voor het realiseren van een veilige leer- en werkomgeving, is het van het grootste belang, dat we erop kunnen vertrouwen, dat de leerlingen en personeelsleden van onze school zich houden aan de richtlijnen. Daarom doen wij ook een klemmend beroep op u om de voorgeschreven regels en het bijbehorende protocol met uw zoon/dochter door te nemen. Ook voor uw zoon/dochter, voor u en uw overige gezins- en familieleden is het van groot belang, dat gezondheid op nummer 1 staat! In dat kader gezien, is het ook van belang, dat onze leerlingen op een positieve wijze omgaan met het feit, dat leerlingen en personeelsleden gebruik zullen gaan maken van mondkapjes, gezichtsmaskers en extra beschermingsmiddelen. Wij verwachten op dat vlak van eenieder respect voor elkaar.

In dit schrijven neem ik graag de allerbelangrijkste regels met u door, zodat u daarover met uw zoon/dochter in gesprek kunt gaan.

De belangrijkste regels voor de leerlingen op een rijtje:

 • de leerlingen komen via de poort aan de Beukenlaan het terrein op, waarna ze via de gebruikelijke ingang (aparte ingang voor leerlingen van basis en kader – aparte ingang voor leerlingen mavo – havo – vwo) het schoolgebouw binnengaan.
 • de leerlingen houden zich aan de routing, zoals die in de school aangegeven is. De pijlen geven de looprichting aan, waarbij rechts aanhouden de hoofdzaak is.
 • de leerlingen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van alle personeelsleden.
 • de leerlingen lopen rustig door de school, ze gillen niet en stoeien niet met elkaar.
 • de leerlingen ontsmetten met regelmaat hun handen (voor mee info: zie bijgevoegd protocol).
 • in de pauzes zijn er uitsluitend zitplaatsen in de drie aula’s (bgl-mavo-vwo/havo) beschikbaar. Hierbij geldt, dat de leerlingen op de beschikbare stoelen gaan zitten en daar gedurende de gehele pauze blijven zitten. Heen en weer lopen is niet toegestaan!
 • de gangen en de hallen mogen niet gebruikt worden als verblijfplaats. De leerlingen, voor wie geen zitplaats in de aula beschikbaar is, brengen hun pauze buiten op de pleinen door.
 • na schooltijd gaan de leerlingen onmiddellijk naar huis: het is niet toegestaan om na afloop van de lessen op school te blijven hangen.
 • leerlingen, die zich niet aan de regelgeving houden, kunnen rekenen op forse sancties. Immers: het gaat in dit geval om naleving van de coronavoorschriften de gezondheid van ons allen en onze dierbaren!
 • Uiteraard zijn de regels opgesteld naar aanleiding van de huidige regelgeving. Het kan zijn, dat er in de komende periode veranderingen of aanscherpingen in de regelgeving komen. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden. Het is wel van belang, dat u de toegezonden informatie tijdig doorneemt en die met uw zoon/dochter bespreekt.
 • Mochten er in de komende periode veel ontwikkelingen komen, dan zullen wij u weer (wekelijks) een update over de coronamaatregelen gaan toesturen.
Namens het Markland College Oudenbosch,
Rector Michiel T.H.M. Maas

Klik hier voor het protocol leerlingen hygiëne en veiligheid algemeen.

Update 25 juni (Bron: Ministerie OC&W)


Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom kunnen de middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen onderling in de school ook geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Het schrappen van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen is verantwoord volgens de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).


UPDATE 9 april 2020 (Bron: Ministerie OC&W)
De slaag-/zakregeling is op 8 april 2020 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepubliceerd. Klik hier voor de slaag-/zakregeling.


UPDATE 24 maart 2020 (Bron: Rijksoverheid)

Gaan de centraal examens door?

Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?
Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding de leerling doorstroomt?
Een leerling kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van dat diploma.

In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

Gaan de schoolexamens wel door?
Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen.

Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren bij de schoolexamens?
Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Er kunnen bijvoorbeeld mondelinge examens telefonisch worden afgenomen. Als fysieke aanwezigheid nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.

Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?
De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.
De deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei. Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Wat gebeurt er als niet alle schoolexamens zijn afgenomen?
Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt. De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

Wanneer krijg ik als school/leerling meer informatie over alle consequenties van deze maatregel?
In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen?
De schoolexamens kunnen doorgaan als de scholen de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen. Bij het wachten voor het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.

Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.

Hoe verhoudt het doorgaan van de schoolexamens zich tot de extra maatregelen die op 23 maart zijn genomen?
De extra maatregelen van 23 maart hebben geen betrekking op de schoolsituatie.
De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte.
De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft, voor en na afname van de examens. Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering.
Dit betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits daarbij de eerdere normen (alle betrokkenen zijn gezond en de afstand tot elkaar is minimaal 1,5 meter) in acht worden genomen.

Wat is het verschil tussen het schoolexamen en centraal examen?
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen aan het eind van het laatste schooljaar. Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen. Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school?
Tot in ieder geval 6 april gelden de volgende voorwaarden:

De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.
Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.
Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.

Hoe verhouden de regels voor examens zich tot de algemene richtlijnen van RIVM voor kinderen?
Voor iedereen - jong en oud - in Nederland geldt dat het advies is bij klachten thuis te blijven. Dit geldt dus ook voor onderwijzend personeel en leerlingen in het examenproces. Daarnaast geldt het devies zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van anderen. Voor (zeker jonge) kinderen - bijvoorbeeld bij opvang op scholen of de kinderopvang - is dit lastig handhaafbaar. Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Maar vermijd grote groepen. Bij examens is de contacttijd beperkt en valt het afstandscriterium beter te organiseren. Het is dan ook van belang om deze voorschriften in acht te nemen. Meer informatie is beschikbaar op de site van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden. De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.

Mag het PTA worden aangepast?
Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Wat geldt er voor het volwassenenonderwijs (vavo)?
Voor het vavo gelden dezelfde regels en mogelijkheden als voor het reguliere voortgezet onderwijs. Zie de andere Q&A’s voor meer informatie.

Hoe gaat het met het Staatsexamen?
Voor kandidaten die deelnemen aan het Staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan de college-examens vooralsnog door. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen.

UPDATE 18 maart (Bron: Rijksoverheid)

Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs.

Gaan de school- en praktijkexamens door?
Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.

Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?
Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Gaan de centrale examens door?
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk over gecommuniceerd zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?
Al het onderwijs personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuis blijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden aangeleverd?
Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?
Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt dat de schoolexamentoetsen nog tot 10 dagen voor het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) kunnen worden ingehaald. Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd. In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgesloten voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt dat deze flexibele afnames hebben. Scholen hebben de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is voor de afronding van het schoolexamen. Als dat geen oplossing vormt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.

Hoe wordt er omgegaan met centrale examens met flexibele afnametijdstippen?
Waar het gaat om centrale examens met flexibele afnametijdstippen (de digitale flexibele examens in vmbo bb en kb en de praktijkexamens) hebben scholen de mogelijkheid om de afnames hiervan te verplaatsen naar een later moment, zodat er ruimte ontstaat om zowel het schoolexamen als het centraal examen af te ronden.

Mag het PTA worden aangepast?
Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Wat geldt er voor het volwassenenonderwijs (vavo)?
Voor het vavo gelden dezelfde regels en mogelijkheden als voor het reguliere voortgezet onderwijs. Zie de andere Q&A’s voor meer informatie.

Hoe gaat het met het Staatsexamen?
Het Staatsexamen gaat vooralsnog door, zowel het centraal examen als het college-examen. Bij een verandering van deze situatie volgt meer informatie.

UPDATE 17 maart (Bron: Markland College)

Bereikbaarheid van de school:
Het Markland College Oudenbosch is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.00-16.00 uur.

Aanvulling UPDATE 15 maart (Bron: Markland College)

Opvang leerlingen van ouders in cruciale beroepen:

Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te blijven of thuis te werken indien dat mogelijk is. Een aantal beroepen is echter aangemerkt als ‘vitaal’; deze sectoren zijn volgens de overheid belangrijk om het land draaiende te houden. Zie voor een lijst van deze beroepen www.rijksoverheid.nl. Voor deze groepen geldt dat zij de komende weken gebruik moeten kunnen maken van (kinder)opvang, waar dat in andere gevallen niet zo is. Het Markland College neemt verantwoordelijkheid in het opvangen van kinderen die voor onze school bij deze doelgroepen horen.

Wij hebben opvang voor:
 • GEZONDE kinderen in de leeftijd 4-12 van onze eigen medewerkers die geen andere opvang kunnen realiseren, en
 • GEZONDE leerlingen van het Markland College van wie ouders in een vitale sector werken en die geen andere opvang kunnen realiseren.
Wij bieden in beide gevallen GEEN onderwijs aan, maar opvang, met andere woorden: tijdsbesteding. De opvang duurt maximaal tussen 08.30 en 14.00 uur en is het is kosteloos. Kinderen moeten de eigen lunch meenemen (aangezien we nu geen catering hebben). Aanmelding met motivering kan bij leerlingadministratiezb@markland.nl (voor Zevenbergen) of leerlingadministratieob@markland.nl (voor Oudenbosch).

UPDATE 15 maart (Bron: Markland College)
Vandaag heeft de regering besloten dat de scholen de komende periode tot in ieder geval tot en met 6 april gesloten worden voor onderwijs.

Onze scholen zullen zoals door de regering gevraagd, per direct gesloten zijn voor het reguliere onderwijs aan onze leerlingen. Dit met uitzondering van leerlingen met ouders met cruciale beroepen (zie website Rijksoverheid) die opvang wensen. De leerlingen hoeven vanaf morgen in ieder geval tot en met 6 april niet naar school te komen (voor onze examenkandidaten gelden mogelijke andere afspraken, zie onder). Hiermee komt het onderwijs aan onze leerlingen zeker in het geding. Tegelijkertijd willen we er alles aan doen om onvermijdelijke achterstanden zoveel als mogelijk te beperken. Morgen zullen onze docenten bepalen op welke wijze leerstof door de leerlingen thuis kan worden bestudeerd. Tevens zullen we een zo snel als mogelijk een systeem inrichten waarbij onze leerlingen in contact kunnen treden met hun docenten over vragen met betrekking tot de leerstof.

We hebben extra zorg voor onze (voor)examenkandidaten. Hiervoor zullen we apart bekijken hoe we ze goed kunnen blijven ondersteunen in hun voorbereidingen. De start aanstaande maandag van de toetsperiode voor de schoolexamens vervalt. Wanneer de schoolexamens wel afgenomen worden, is afhankelijk van de uitkomsten van landelijk en regionaal overleg hierover. Morgen (maandag) zullen we hierover apart met de kandidaten en hun ouders communiceren. Aangezien de afname van examens aan strenge landelijke regelgeving is gebonden, zal voor de huidige situatie gekeken moeten worden wat ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en zijn wettelijke uitvoerders van het examenbeleid hiervoor vaststelt. Ook hier geldt dat wij vinden dat onze examenkandidaten niet gedupeerd mogen worden door de huidige situatie.

De inrichting van onderwijsondersteuning ‘op afstand’ is complex. We zullen hier de komende dagen zeker in verschillende stappen over communiceren met onze leerlingen en u. Wij verzoeken u de berichtgeving door ons hier goed te volgen. Op onze site kondigen we actueel maatregelen aan, die steeds in een mail specifieker worden toegelicht.

Vanaf heden zijn ook alle bijzondere bijeenkomsten in onze schoolgebouwen, of daarbuiten afgelast. De komende ouderavonden worden omgezet naar telefonische ouderavonden. Hierover volgt zeer spoedig aparte informatie.

Over het al/dan niet doorgaan van de meerdaagse schoolreizen voor onze school in Oudenbosch worden ouders en leerlingen deze week apart geïnformeerd.

We beleven een bijzondere periode. Het indammen van het COVID-19-virus is nu topprioriteit. We hopen samen met u dat de ontwikkeling hiervan zeer snel ten goede keert. Ondertussen zullen we er alles aan doen om bereikbaar te blijven voor vragen en eventuele ondersteuning op afstand.

Onze leerlingen zullen wat ons betreft in ieder geval NIET gedupeerd mogen raken door de huidige aangekondigde tijdelijke sluiting van onze scholen. Om problemen te voorkomen zal waar nodig en mogelijk maatwerk geboden worden.

UPDATE 13 maart (Bron: Rijksoverheid)
Nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid tegen verspreiding Coronavirus in Nederland.

De maatregelen zijn:
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

UPDATE 10 maart (Bron: RIVM)
Het RIVM vult de richtlijn aan:
"Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden."
Het Markland College Oudenbosch continueert dus het beleid continueert dus het beleid van 'niet handen schudden'.

UPDATE 9 maart (Bron: RBL West-Brabant)

Scholen
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan – te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen onderwijs verzorgen. Sinds vandaag zijn er in West-Brabant scholen waarbij klassen vrij krijgen doordat de leerkrachten uit voorzorg niet mogen werken en er geen vervanging beschikbaar is. Dit conform het advies van het RIVM. Als een school of instelling niet is gesloten, dan geldt de leerplicht.

Ziek melden/ niet ziekmelden
Het Coronavirus roept vragen op m.b.t. aanwezigheid en ziekmelding. Zolang een school/onderwijsinstelling niet is gesloten en er geen sprake is van een klas die vrij krijgt omdat de leerkracht niet mag werken, dan geldt de Leerplichtwet.
Alleen als kinderen uit Noord-Brabant last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, is het advies om het kind ziek te melden op school. Een kind mag niet uit voorzorg worden thuisgehouden, als er geen klachten zijn.
Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan worden overlegd met de huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de Leerplichtwet.

Ongeoorloofd schoolverzuim moet u als school bij ons melden via het verzuimregister van DUO, dit volgens de richtlijnen. Maar natuurlijk kunnen we begrijpen dat het coronavirus een zoektocht is. Het vraagt om maatwerk en wij vragen aan u om de situatie zorgvuldig te bekijken en waar nodig de richtlijnen te volgen. Wanneer kinderen die geen klachten hebben die op het coronavirus wijzen toch thuis worden gehouden, al dan niet uit voorzorg, moet er gemeld worden. Bij twijfelachtig ziekteverzuim moet u eerst de GGD (M@ZL) inschakelen. Als daarna blijkt dat er geen sprake is van ziekte, of er twijfels blijven bestaan over het ziekteverzuim, moet leerplicht worden ingeschakeld en moet er dus ook een melding worden gedaan via het verzuimregister.

UPDATE 7 maart (Bron: RIVM)
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

UPDATE 29 februari (Markland College Oudenbosch)
Natuurlijk zullen we op het Markland College Oudenbosch aanwijzingen van RIVM, GGD, VO-Raad en Gemeenten in de gaten houden. Aanwijzingen door de overheid worden altijd onmiddellijk opgevolgd. Op dit moment is er geen reden voor ongerustheid of maatregelen. Dat wordt misschien de komende dagen anders - dat kunnen wij nu nog niet beoordelen.

Komende week zal het onderwijs op onze school weer opstarten. Zoals wij nu kunnen beoordelen zal de school normaal conform het rooster starten. De school zal zorgen voor extra zeep en voldoende papieren handdoeken, zodat alle leerlingen altijd hun handen in voldoende mate zullen kunnen wassen.

Zodra er meer informatie is en/of er meer te communiceren valt, zal deze post daaraan worden aangepast.

GGD en RIVM adviseren:

"De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen:

- was je handen regelmatig

- hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- gebruik papieren zakdoekjes"

Voor wie in een regio op vakantie is geweest waar risico voor corona was, adviseert het RIVM:
"Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het corona-virus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra.
Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts."

Namens het Markland College Oudenbosch,
Rector Michiel T.H.M. Maas