• Schoolexamens stopgezet tot 6 april a.s.

Schoolexamens stopgezet tot 6 april a.s.

Op 24 maart 2020 heeft minister Slob van OCW bekend gemaakt dat voor de examenleerlingen het centraal examen definitief komt te vervallen. De leerlingen krijgen een volwaardig diploma met alle wettelijke garanties, voor dit jaar wordt het eindresultaat van examinering volledig vastgesteld op de resultaten van het schoolexamen. De minister heeft ook aangekondigd dat er een speciale landelijke ‘slaag- en zakregeling’ komt om te bepalen of een leerling geslaagd is.

Door het schrappen van het centraal examen verandert er een aantal zaken en/of vragen zaken extra aandacht:

De sluitingstermijn voor het afnemen van de schoolexamens schuift op naar 6 juni.

Daarmee ontstaat er een langere periode waarin de schoolexamens kunnen worden afgenomen.

De weging van ‘slagen/zakken’ wordt volledig afhankelijk van de resultaten van het schoolexamen. Scholen hebben de mogelijkheid om met instemming van de Medezeggenschapsraad eventuele aanpassingen te doen in PTA en examenregeling, als dit in de huidige situatie gewenst is.

De minister heeft ook gezegd dat scholen gevraagd wordt om de schoolexamens waar mogelijk zoveel mogelijk ‘op afstand’ te organiseren. Indien dit niet kan, blijft het mogelijk om binnen de normen van het RIVM leerlingen binnen het schoolgebouw toetsen te laten afleggen.

Voor de scholen van Stichting Markland College hebben we de volgende besluiten genomen:

Na vandaag (dinsdag 24 maart) wordt de afname van schoolexamens binnen onze schoolgebouwen opgeschort tot tenminste 6 april aanstaande.

Vanaf 6 april is een nieuw toetsplan ingericht voor de afronding van de schoolexamens uiterlijk 6 juni aanstaande. Dit plan wordt uiterlijk 3 april met de examenkandidaten en de ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd. Mogelijk wordt dit in een aantal stappen aangeboden (op 3 april zijn eventuele afnames en de daarbij geldende afnamecondities van examens die voor de meivakantie moeten plaatsvinden bekend).
We hebben eerder al een aanpassing van de inhaal- en herkansingsregeling van de schoolexamens gepubliceerd. Deze blijft onverkort gehandhaafd, zodat leerlingen ruimere mogelijkheden hebben om werk in te halen en te herkansen.
Deze week en komende week zullen de examinatoren en de examencommissies van onze beide scholen bepalen op welke wijze toetsen al dan niet ‘op afstand’ worden afgenomen en op welke wijze. Tevens wordt gekeken of er qua inhoud aanpassingen moeten worden gedaan. Indien dit een verandering van PTA vraagt, zal hierover in een spoedprocedure met de medezeggenschapsraad van de betreffende school gebeuren.
De beide scholen van Stichting Markland College blijven examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s) tijdig informeren over ontwikkelingen.

Wij realiseren ons, dat onze examenkandidaten onverdiend in zeer onrustige tijden hun middelbare schooltijd afronden. Juist in zo’n fase wil je kunnen vertrouwen op zekerheden en rust. Helaas wordt die nu onvoldoende geboden. Wij willen onze kandidaten beloven dat we er alles aan doen om de komende maanden de examinering zodanig in te richten, dat niemand de dupe wordt van de huidige omstandigheden. We werken met iedereen aan een goede start voor een verdere stap in het maatschappelijk leven van onze leerlingen. Dat hebben we beloofd bij de aanmelding op onze scholen. Daar staan we ook nu voor!

Met vriendelijke groet,

D. van Kelle, voorzitter college van bestuur
R. Rovers, rector Markland College Zevenbergen
M. Maas, rector Markland College Oudenbosch